Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 2529 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Rezoluce rady bezpečnosti OSN č.1244 ze dne 10.června 1999 Email

Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti:

- ruší své rezoluce 1160 (1998) z 31. března 1998, 1199 (1998) z 23. září 1998, 1203 (1998) z 24. října 1998 a 1239 (1999) z 14. května 1999,

- vyjadřuje politování nad tím, že se tyto rezoluce zcela nenaplnily,

- je odhodlána vyřešit vážnou humanitární situaci v Kosovu a umožnit bezpečný a svobodný návrat všech uprchlíků a vysídlených osob do jejich domovů,

- odsuzuje všechny akty násilí vůči kosovské populaci a teroristické činy spáchané kteroukoli ze stran,

- připomíná prohlášení generálního tajemníka z 9. dubna 1999, v němž vyjádřil znepokojení nad humanitární tragédií probíhající v Kosovu,

- stvrzuje právo všech uprchlíků a vysídlených osob na bezpečný návrat do svých domovů,

- připomíná soudní pravomoc a mandát Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii,

- vítajíce obecné zásady politického řešení kosovské krize přijaté 6. května 1999 (S/1999/516, dodatek 1 této rezoluce) a vítá rovněž skutečnost, že Svazová republika Jugoslávie přijala zásady obsažené v bodech 1 až 9 dokumentu předloženého v Bělehradě 2. června 1999 (S/1999/649, dodatek 2 této rezoluce) a souhlas Svazové republiky Jugoslávie s tímto dokumentem,

- stvrzuje závazek všech členských států respektovat suverenitu a územní celistvost Svazové republiky Jugoslávie a dalších států tohoto regionu v souladu s dodatkem 2 Helsinského závěrečného aktu,

- stvrzuje výzvy k vytvoření rozsáhlé a efektivní samosprávy v Kosovu obsažené v předchozích rezolucích,

- je přesvědčena, že situace v oblasti nadále představuje hrozbu pro světový mír a bezpečnost,

- je odhodlána zajistit bezpečnost mezinárodních pracovníků a uvedení jejich úkolů do praxe v souladu se zněním této rezoluce a zajistit konkrétní činnost vedoucí k tomuto cíli podle Kapitoly VII Charty OSN,

1. Rozhoduje, že politické řešení kosovské krize bude založeno na obecných zásadách obsažených v dodatku 1 a dále rozpracovaných v zásadách a dalších požadovaných bodech dodatku 2;

2. Vítá přijetí zásad a dalších požadovaných bodů, na něž odkazuje odstavec 1 výše, a požaduje plnou spolupráci Svazové republiky Jugoslávie při jejich uplatňování;

3. Požaduje především, aby Svazová republika Jugoslávie ihned a prokazatelně ukončila násilnosti a represe v Kosovu a zahájila kompletní a ověřitelný postupný odsun všech svých vojenských, policejních a paramilitárních jednotek z Kosova v krátké lhůtě v součinnosti s rozmísťováním mezinárodních bezpečnostních sborů v Kosovu;

4. Stvrzuje, že po stažení bude povolen návrat stanoveného počtu jugoslávských a srbských vojenských a policejních sil potřebných pro výkon funkcí v souladu s dodatkem 2;

5. Usnáší se na rozmístění mezinárodních civilních a bezpečnostních sborů v Kosovu pod záštitou OSN a vítá souhlas Svazové republiky Jugoslávie s touto přítomností;

6. Žádá generálního tajemníka, aby po konzultování Rady bezpečnosti jmenoval zvláštního zástupce pověřeného dohledem nad plněním úkolů mezinárodních civilních sborů a dále žádá generálního tajemníka, aby svou činnost koordinoval s mezinárodními bezpečnostními silami a zajistil tak, aby mohly obě složky mírových sborů dospět ke splnění týchž cílů za vzájemné podpory;

7. Zmocňuje členské státy a příslušné mezinárodní organizace, aby ustavily mezinárodní bezpečnostní přítomnost v Kosovu v souladu s bodem 4 dodatku 2 za použití všech potřebných prostředků k plnění svých povinností podle odstavce 9 níže;

8. Stvrzuje potřebu rychlého a účinného rozmístění mezinárodních civilních a bezpečnostních sborů v Kosovu a požaduje spolupráci zúčastněných stran;

9. Usnáší se na tom, že úkoly mezinárodních bezpečnostních sborů, které mají po rozmístění působit v Kosovu, budou zahrnovat:

 

(a) Předcházet opětnému vypuknutí násilí, udržovat případně vynucovat příměří a zajistit stažení vojenských, policejních a paramilitárních sil Svazové republiky Jugoslávie do Kosova a zabránit jejich návratu s výjimkou stanovenou v bodu 6 dodatku 2;

(b) Provést demilitarizaci Kosovské osvobozenecké armády (UCK) a dalších ozbrojených kosovsko-albánských skupin v souladu s odstavcem 15 níže;

(c) Vytvořit bezpečné prostředí, které by umožnilo bezpečný návrat uprchlíků a vysídlených osob do jejich domovů, fungování civilních složek mezinárodních sborů, založení přechodné správy a distribuci humanitární pomoci;

(d) Zajišťovat veřejný pořádek a bezpečnost do chvíle, kdy budou tuto roli schopny plnit civilní složky;

(e) Dohlížet na zneškodňování min až do doby, kdy budou tento úkol moci převzít civilní složky;

(f) Podporovat činnost mezinárodních civilních složek a udržovat s nimi těsnou spolupráci;

(g) Zajišťovat pohraniční funkce dle potřeby;

(h) Zaručovat bezpečnost svého vlastního pohybu i pohybu mezinárodních civilních složek a dalších mezinárodních organizací.

10. Pověřuje generálního tajemníka, aby s podporou příslušných mezinárodních organizací ustavil přítomnost mezinárodních civilních sborů v Kosovu za účelem výkonu dočasné správy Kosova, v jejímž průběhu by existovala rozsáhlá autonomie Kosova v rámci Svazové republiky Jugoslávie a která by dohlížela nad vytvářením dočasných demokratických samosprávných institucí, které by zajistily všem obyvatelům Kosova mírové a normální životní podmínky;

11. Usnáší se, že mezi hlavní úkoly mezinárodních civilních složek bude patřit:

(a) Podpora vytvoření rozsáhlé autonomie a samosprávy v Kosovu do doby konečného politického urovnání podle dodatku 2 dohod z Rambouillet (S/1999/648);

(b) Výkon základních funkcí civilní správy dokud to bude zapotřebí;

(c) Organizace a dohled nad rozvojem dočasných institucí demokratické samosprávy do doby konečného politického urovnání včetně uspořádání voleb;

(d) Přesun správních pravomocí na tyto instituce a zároveň podpora konsolidace kosovských místních dočasných institucí a dalších mírotvorných činností;

(e) Podpora politického úsilí o stanovení budoucího statutu Kosova s přihlédnutím k dohodám z Rambouillet (S/1999/648);

(f) V závěrečné fázi rovněž přesun pravomocí z dočasných institucí na instituce vzniklé v rámci politického urovnání;

(g) Podpora rekonstrukce klíčové infrastruktury a dalších aspektů hospodářské obnovy;

(h) Podpora poskytování humanitární a nouzové pomoci v součinnosti s mezinárodními humanitárními organizacemi;

(i) Udržování zákonnosti a veřejného pořádku včetně rozmístění mezinárodních policejních příslušníků v Kosovu dokud nebudou ustaveny místní policejní sbory;

(j) Ochrana a podpora lidských práv;

(k) Zajištění bezpečného a hladkého návratu všech uprchlíků a vysídlených osob do jejich domovů v Kosovu.

12. Zdůrazňuje potřebu koordinovaných humanitárních operací a ze strany Svazové republiky Jugoslávie zajištění nerušeného přístupu humanitárních organizací do Kosova a spolupráce s těmito organizacemi s cílem zajistit rychlé a efektivní dodávky mezinárodní pomoci;

13. Vyzývá všechny členské státy a mezinárodní organizace, aby přispěly na ekonomickou a sociální obnovu a na bezpečný návrat uprchlíků a vysídlených osob a zdůrazňuje v tomto ohledu význam svolání mezinárodní konference dárců, zvláště na účely uvedené v odstavci 11(g) výše, a to v nejbližším možném termínu;

14. Požaduje plnou spolupráci všech zúčastněných stran včetně mezinárodních bezpečnostních sborů s Mezinárodním tribunálem pro bývalou Jugoslávii;

15. Požaduje, aby UCK a další ozbrojené skupiny kosovských Albánců okamžitě zastavily všechny útočné akce a podrobily se požadavku demilitarizace předloženému velitelem mezinárodních bezpečnostních sborů po konzultaci se zvláštním zástupcem generálního tajemníka;

16. Usnáší se, že sankce uvalené odstavcem 8  rezoluce 1160 (1998) se nebudou vztahovat na zbraně a další materiál určený pro mezinárodní a civilní složky mezinárodních sborů v Kosovu;

17. Vítá probíhající úsilí v rámci Evropské unie a dalších mezinárodních organizací směřující k vytvoření komplexního řešení ekonomického rozvoje a stabilizace regionu postiženého kosovskou krizí, včetně založení paktu o stabilitě v jihovýchodní Evropě za široké mezinárodní účasti za účelem podpory demokracie, ekonomické prosperity, stability a spolupráce v rámci regionu;

18. Požaduje, aby se všechny státy regionu plně zapojily při realizaci všech aspektů této rezoluce;

19. Stanovuje pro počáteční 12ti měsíční období přítomnost mezinárodních civilních a bezpečnostních sborů v oblasti s tím, že po tomto období bude jejich přítomnost pokračovat, nerozhodne-li Rada bezpečnosti jinak;

20. Požaduje, aby generální tajemník podával Radě bezpečnosti v pravidelných intervalech zprávy o realizaci této rezoluce, včetně zpráv od vedení mezinárodních civilních a bezpečnostních sborů, přičemž první zprávy by měly být předloženy do třiceti dnů ode dne schválení této rezoluce;

21. Rozhoduje, že se bude nadále aktivně angažovat v této záležitosti.

Zdroj: http://publica.cz/content/view/373/34/

Originál: http://www.unmikonline.org/misc/N9917289.pdf